Tin tức
Apr 08, 2019
​​​​​​​Đại hội đồng cổ đông 2019 Công ty cổ phần Traphaco đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.160 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế 205 tỷ đồng. Ngày 28/3/2019, Công ty cổ phần Traphaco (mã chứng khoán TRA) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019. Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.160 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận hợp nhất sau thuế  đạt 205 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018.