Tin tức
Jul 05, 2018
Sáng ngày 05/07/2018, Công ty CP Traphaco đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 với nội dung chính: Bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 1 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2020.