Thực hiện mục tiêu kế hoạch của công ty năm 2017 về việc đưa nhà máy sản xuất dược Việt Nam đi vào hoạt động có hiệu quả, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo sự tuân thủ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật