Nghị quyết về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

File đính kèm

Công ty CP Traphaco xin trân trọng thông báo về kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

· Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2018

· Thời gian họp dự kiến: 30/3/2018

· Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt

Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

· Nội dung họp dự kiến:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017;

3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017; Phương án thưởng cổ phiếu năm 2018; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;

4. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018;

6. Hợp đồng giữa Traphaco với các công ty con, giá trị lớn;

7. Sửa đổi Điều lệ công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định 71, Thông tư 95;

8. Bổ nhiệm người Phụ trách quản trị công ty;