Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Traphaco

Bộ tài liệu gồm có:

1. Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

File đính kèm 1

2. Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

File đính kèm 2

3. Thư xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

File đính kèm 3

4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

File đính kèm 4

5. Hồ sơ ứng cử đề cử thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:

Quy chế về việc ứng cử, đề cử
Đơn ứng cử
Đơn đề cử của cổ đông
Đơn đề cử của nhóm cổ đông
Bản cam kết tham gia HĐQT
Sơ yếu lý lịch

File đính kèm 5