Tin tức
Jun 15, 2021
Duy trì các hoạt động chung tay vì cộng đồng và xã hội phòng chống dịch Covid-19, ngày 14/5/2021 Công ty Cổ phần Traphaco cùng nhóm Thiện nguyện TML (Technic Medical Labs) tiếp tục trao 10 Buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 di động cho 3 tỉnh: Bắc Giang (5 phòng), Bắc Ninh (3 phòng), Thái Bình (2 phòng). Trước đó, nhóm đã trao 05 phòng cho CDC Hà Nội.