Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

I. Thông báo mời họp, quy chế, mẫu biểu

1. Thông báo mời họp (Tải xuống: tại đây)

2. Chương trình họp 

- Cập nhật Ngày 23/3 (Tải xuống: tại đây)

- Cập nhật Ngày 11/4 (Tải xuống: tại đây)

3. Thư xác nhận tham dự (Tải xuống: tại đây)

4a. Giấy ủy quyền tham dự (cá nhân, tổ chức) (Tải xuống: tại đây)

4b. Giấy ủy quyền tham dự (nhóm cổ đông) (Tải xuống: tại đây)

5. Quy chế làm việc tại Đại hội (Tải xuống: tại đây)

6. Quy chế đề cử - bầu cử (tải xuống: tại đây)

7a. Mẫu đề cử/ứng cử (cá nhân, tổ chức) vào vị trí thành viên HĐQT (tải xuống: tại đây)

7b. Mẫu đề cử/ứng cử (nhóm cổ đông) vào vị trí thành viên HĐQT (tải xuống: tại đây)

8. Mẫu thông tin ứng viên (tải xuống: tại đây)

9. Mẫu cam kết của ứng viên tham gia HĐQT (tải xuống: tại đây)

II. Thông điệp Chủ tịch HĐQT (Tải xuống: tại đây)

III. Các tờ trình (nội dung thảo luận)

01. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Công ty năm 2022; Hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tải xuống: tại đây)

02. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 (Tải xuống: tại đây)

03. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 (Tải xuống: tại đây)

04. Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023 (Tải xuống: tại đây)

05. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Tải xuống: tại đây)

06. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tải xuống: tại đây)

07. Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan (Tải xuống: tại đây)

08. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Tải xuống: tại đây)

IV. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn (Tải xuống: tại đây)

2. Danh sách đề cử

2.1. Ông Đinh Quang Hòa

2.1.1. Đơn đề cử của cổ đông SCIC (Tải xuống: tại đây)

2.1.2. Sơ yếu lý lịch (Tải xuống: tại đây)

2.2 Ông/bà...

V. Báo cáo thường niên năm 2022 (Tải xuống: tại đây)

VI. Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023

1. Nghị quyết đại hội (dự thảo) (Tải xuống: tại đây)

2. Biên bản và Nghị quyết đại hội (chính thức) (Tải xuống: tại đây)