SỨ MỆNH:
Sáng tạo sản phẩm xanh chăm sóc sức khỏe con người.
Tầm nhìn 2025:

Đến năm 2025 là doanh nghiệp dược số 1 Việt Nam về tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.