Công bố thông tin Apr 28, 2017

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền (thay thế cho thông báo 373/TB-TRA ngày 27/4/2017)