Công bố thông tin Nov 10, 2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB (Vietnam Azalea Fund Limited)