Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên được thành lập kể từ ngày 08 tháng 03 năm 2010 theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco và chính thức bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017. Trong tổng số 138 CBCNV Công ty thì có 124 CBCNV đã là đoàn viên công đoàn được chuyển từ Công ty cổ phần Traphaco sang, 13 đồng chí lao động mới được tuyển từ Traphaco Hưng Yên chưa gia nhập công đoàn.