Tin tức
Nov 28, 2021
​​​​​​​Năm 2021 là năm Công ty bước vào thời kỳ tăng trưởng mới, tiếp tục thực thi Văn hóa Traphaco giai đoạn mới, chấp nhận khó khăn thách thức, thực hiện Tái cấu trúc kinh doanh để tiến xa hơn trên con đường phát triển, mang lại các giá trị cho cổ đông, người lao động và xã hội. Với Chiến lược phát triển bền vững, sự nỗ lực của CBNV, cùng sự phối hợp nhịp nhàng các bộ phận phòng ban. Kết quả sản xuất kinh doanh của Traphaco năm 2021 rất tích cực. Dự kiến hết năm 2021, doanh thu đạt 2.170 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch năm và tăng trưởng 14% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 265 tỷ dồng, vượt 10% kế hoạch năm và tăng trưởng 25%.