Tin tức
Mar 21, 2021
Trong bối cảnh kinh doanh ngày nay, phát triển doanh nghiệp đồng nghĩa với nâng cao tư duy về chiến lược, khả năng nhận diện và nắm bắt cơ hội về tăng trưởng. Nhưng đó là bài toán không dễ giải, đặc biệt là các tổ chức bị bó hẹp trong các mô hình kinh doanh truyền thống. Để giải bài toán này, ngày 20/3/2021, Traphaco tổ chức Hội thảo KHCN Dược với chủ đề: Nghiên cứu phát triển thuốc (Pharma R&D) – Tổng quan và Tầm nhìn 2030, nhằm nâng cao kiến thức, cập nhật tình hình nghiên cứu phát triển thuốc trong nước và trên thế giới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Traphaco. Hội thảo định hướng chiến lược nghiên cứu và phát triển thuốc, làm cơ sở Công ty xây dựng chiến lược sản phẩm cho 5 và 10 năm tới.