Đến thời điểm này, có thể nói các kiến thức hầu hết đã được lưu giữ trong “kho trí não” để chờ ngày đem ra thi thố, việc “nhồi nhét” không còn mang lại nhiều kết quả. Vấn đề là làm thế nào để có một trí tuệ minh mẫn, trí óc không rơi vào tình trạng “lú lẫn”, nhớ nhớ, quên quên để khi vào phòng thi, các em triển khai tốt nhất kho kiến thức đã được trang bị?