Tin tức
Feb 23, 2017
Với mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng về quản trị công ty theo quy định pháp luật của Việt Nam và chuẩn mực quốc tế cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát, và các cán bộ quản lý khác trong Công, trong hai ngày 23 và 24/02/2017, Traphaco đã tổ chức khóa đào tạo “Quản trị Công ty” do các giảng viên tại Trung tâm nghiên cứu và đào tạo khoa học chứng khoán - Ủy ban chứng khoán Nhà nước giảng dạy.