Tin tức
Mar 31, 2016
Ngày 30/3/2016, Công ty CP Traphaco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 5 năm 2011-2015 và kết quả năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2020 cũng như năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016.