Tin tức
Oct 24, 2018
Lần đầu tiên thực hiện Báo cáo phát triển bền vững độc lập Ngày 23/10/2018, chương trình Tập huấn Nâng cao nhận thức về giá trị báo cáo phát triển bền vững (PTBV) cho đối tượng báo chí diễn ra do RED communication và GRI Vietnam tổ chức.