Tin tức
Jan 26, 2021
Năm 2020 là một năm Traphaco đạt được nhiều thành công, nhờ sự linh hoạt và nhanh chóng xoay chuyển để thích ứng với các tác động của đại dịch Covid-19. Đây cũng là năm Traphaco phát triển xây dựng Văn hóa giai đoạn mới. Bước sang năm 2021 với định hướng “Chuẩn hóa quy trình” cùng thông điệp: “THỰC THI VĂN HÓA - HIỆU QUẢ QUY TRÌNH”, Traphaco đã có những hành động cụ thể ngay từ những ngày đầu năm, các hoạt động đào tạo về "Các chuyên đề chuyên sâu về Văn hóa Traphaco giai đoạn mới" được diễn ra cho toàn bộ hệ thống Traphaco từ cấp quản lý đến các cán bộ nhân viên.