Với cộng đồng Jun 01, 2017

Traphaco kiến tạo xã hội bền vững

Là một đơn vị sản xuất kinh doanh Dược phẩm, Traphaco luôn “Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động”. Vì vậy, Traphaco cam kết đóng góp cho sự phát triển ổn định và bền vững của công ty thông qua những việc làm nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, các thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và cho toàn xã hội.

Phát triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực là nguyên khí, là nguồn động lực và mục tiêu lớn của doanh nghiệp

Con người với Traphaco là nhân tố thúc đẩy sáng tạo và là chìa khóa thành công. Chính vì vậy vấn đề con người và sự phát triển nguồn nhân lực luôn là cốt lõi của động lực phát triển doanh nghiệp trong suốt 45 năm xây dựng, hình thành và phát triển.

Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

TRAPHACO coi nguồn nhân lực là nguyên khí của doanh nghiệp, đào tạo là yếu tố cơ bản đáp ứng mục tiêu chiến lược của tổ chức, chất lượng nhân viên là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất cuả doanh nghiệp, do đó các chính sách đối với lao động được Công ty đặc biệt coi trọng. Người lao động ở Traphaco luôn được đảm bảo thu nhập về vật chất và tinh thần, luôn có một môi trường lao động tốt, luôn được tôn trọng và có cơ hội phát triển.

Cơ cấu lực lượng lao động tại Traphaco

Tính đến 31/12/2016, tổng số lao động là 809 cán bộ, nhân viên và 238 cộng tác viên, tăng 107% so với năm 2015. Cơ cấu giới tính cũng khá cân bằng khi tỉ lệ lao động nam chiếm 50,9% và tỉ lệ lao động nữ chiếm 49,1%. Cơ cấu tuổi đời có sự chênh lệch khá lớn khi số lao động trong độ tuổi trung niên (từ 30 đến 50 tuổi) có trình độ chuyên môn vững vàng và nhiều trải nghiệm thực tế chiếm 74,5%, lực lượng lao động trẻ dưới 30 tuổi chiếm 17,8% và đội ngũ lao động có tuổi đời trên 50 tuổi, rất giàu kinh nghiệm, có thâm niên gắn bó lâu năm với Traphaco chiếm 7,4%.

Về trình độ, lực lượng lao động có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỉ lệ 34,7%, tăng 22% so với năm 2015. Với đội ngũ lao động ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng đã đáp ứng được tốt các yêu cầu kinh doanh và phát triển bền vững của Traphaco, được thể hiện qua sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận hợp nhất của toàn Công ty năm 2016 so với năm 2015.

Năm 2016, tỷ lệ thôi việc của Traphaco là 4,2%, trong đó tỉ lệ thôi việc của nam giới cao hơn nữ giới. Lao động trên 50 tuổi có xu hướng ổn định cao nhất nên tỉ lệ thôi việc thấp (0,4%), trong khi đó, lao động dưới 30 tuổi chiếm tỉ lệ thôi việc là 1,1% và lao động trong độ tuổi từ 30-50 tuổi có tỉ lệ thôi việc cao nhất (2,7%).

Gia tăng quyền lợi người lao động

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Xây dựng các giá trị lâu dài cho người lao động

Phát triển nguồn nhân lực bền vững là trọng tâm và là chiến lược lâu dài của công ty. Công ty luôn có chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng sự thay đổi của công nghệ, sự đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng và đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân. Công ty luôn khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia học tập và đào tạo nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng công việc tốt hơn.

Các hình thức đào tạo được thực hiện: Tổ chức các khóa đào tạo tại công ty: Do cán bộ công ty đào tạo hoặc thuê chuyên gia bên ngoài về đào tạo, giảng dạy. Kinh phí do công ty chi trả. Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo bên ngoài: Công ty cử CBNV tham gia các khóa đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng phù hợp với từng vị trí công việc. Kinh phí do công ty chi trả.

Huấn luyện thường xuyên: Cán bộ quản lý các cấp có trách nhiệm đào tạo, huấn luyện nhân viên dưới quyền để nhân viên có kỹ năng thực hiện công việc tốt nhất. Cán bộ quản lý luôn ý thức việc đào tạo nâng cao trình độ của mình và CBNV dưới quyền là vấn đề cấp bách và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch làm việc đồng thời phải duy trì việc đào tạo thường xuyên.

Tự học: CBNV có trách nhiệm tự học để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công việc. Kinh phí (nếu có) do cá nhân tự chi trả.