Báo cáo Tài chính May 04, 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Traphaco Quý 1 - 2016