Báo cáo Tài chính Aug 31, 2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ Traphaco 6 tháng năm 2015 (đã kiểm toán)