Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2015.