Tin tức
Jan 06, 2019
Trong năm 2018, Traphaco đã làm được nhiều việc để chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai. Hoạch định chiến lược dài hạn, cụ thể từng giai đoạn phát triển ngắn hạn, đánh giá khách quan, thẳng thắn và chi tiết từng chỉ tiêu chiến lược đạt hay chưa đạt từ đó nhanh chóng có sự điều chỉnh linh hoạt cho bước đi tiếp theo... là những gì mà Traphaco đang áp dụng trong chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020.