Nghị quyết về việc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018