Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

1. Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

File đính kèm

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

File đính kèm

3. Giấy ủy quyền tham dự Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

File đính kèm

4. Thư xác nhận tham dự Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

File đính kèm

5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

5.1. Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

File đính kèm

5.2. Tờ trình về chiến lược Công ty cổ phần Traphaco giai đoạn 2017-2020

File đính kèm

5.3. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

File đính kèm

5.4. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

File đính kèm

5.5. Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ngày 15/3/2017: File đính kèm

Tại đại hôi cổ đông Ngày 30/3/2017: File đính kèm

5.6. Tờ trình về việc Ký hợp đồng với Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco

File đính kèm

6. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Traphaco

File đính kèm