Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Tải xuống: tại đây