Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

1. Giấy mời họp tham dự ĐHCĐ
Tải xuống: tại đây
2. Thông báo ĐHCĐ
Tải xuống: tại đây
3. Thư xác nhận tham dự họp
Tải xuống: tại đây
4. Giấy ủy quyền
Tải xuống: tại đây
5. Giấy ủy quyền, nhóm cổ đông là cá nhân
Tải xuống: tại đây
6. Chương trình họp ĐHCĐ
Tải xuống: tại đây
7. Quy chế làm việc ĐHCĐ
Tải xuống: tại đây
8. Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS
Tải xuống: tại đây
9. Quy chế ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS
Tải xuống: tại đây
10. Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
Tải xuống: tại đây
11. Tờ trình: Báo cáo của Ban kiểm soát
Tải xuống: tại đây
12. Tờ trình: Báo cáo kết quả HĐSXKD 2019 và kế hoạch năm 2020
Tải xuống: tại đây
13. Tờ trình: Phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020
Tải xuống: tại đây
14. Tờ trình: Lựa chọn công ty kiểm toán
Tải xuống: tại đây
15. Tờ trình 06: Ký hợp đồng với các công ty con
Tải xuống: tại đây
16. Đơn đề cử
Tải xuống: tại đây
17. Đơn đề cử (nhóm cổ đông)
Tải xuống: tại đây
18. Bản cam kết tham gia BKS
Tải xuống: tại đây
19. Bản cam kết tham gia HĐQT
Tải xuống: tại đây
20. Phiếu bầu cử bổ sung TV BKS
Tải xuống: tại đây
21. Phiếu bầu cử bổ sung TV HĐQT
Tải xuống: tại đây
22. Thông tin ứng viên
Tải xuống: tại đây
23. Thông tin ứng viên Ki Bum Kwon
Tải xuống: tại đây
24. Thông tin ứng viên Taeyon Lee
Tải xuống: tại đây
25. Phiếu đặt câu hỏi
Tải xuống: tại đây