Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tải xuống: tại đây