Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

I. Giấy mời, thông báo, các quy chế, mẫu biểu

1. Giấy mời họp (tải xuống: tại đây)

2. Thông báo (tải xuống: tại đây)

3. Chương trình họp (tải xuống: tại đây)

4. Thư xác nhận tham dự (tải xuống: tại đây)

5a. Giấy ủy quyền tham dự (cá nhân, tổ chức) (tải xuống: tại đây)

5b. Giấy ủy quyền tham dự (nhóm cổ đông) (tải xuống: tại đây)

6. Quy chế làm việc tại đại hội (tải xuống: tại đây)

7. Quy chế đề cử ứng cử (tải xuống: tại đây)

8. Quy chế bầu cử (tải xuống: tại đây)

9a. Mẫu đề cử/ứng cử (cá nhân, tổ chức) vào vị trí thành viên HĐQT (tải xuống: tại đây)

9b. Mẫu đề cử/ứng cử (nhóm cổ đông) vào vị trí thành viên HĐQT (tải xuống: tại đây)

10a. Mẫu đề cử/ứng cử (cá nhân, tổ chức) vào vị trí thành viên BKS (tải xuống: tại đây)

10b. Mẫu đề cử/ứng cử (nhóm cổ đông) vào vị trí thành viên BKS (tải xuống: tại đây)

11. Mẫu thông tin ứng viên (tải xuống: tại đây)

12. Mẫu cam kết của ứng viên tham gia HĐQT (tải xuống: tại đây)

13. Mẫu cam kết của ứng viên tham gia BKS (tải xuống: tại đây)

II. Các tờ trình (nội dung thảo luận)

01a. Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty năm 2020; Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2021; Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025; (tải xuống: tại đây)

01b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; (tải xuống: tại đây)

03a. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020; (tải xuống: tại đây)

03b. Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2021; (tải xuống: tại đây)

04. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020; (tải xuống: tại đây)

05. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; (tải xuống: tại đây)

06. Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; (tải xuống: tại đây)

07. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 (10/3) 

Tờ trình ngày 10/3 Tải xuống: tại đây

Tờ trình ngày 31/3 Tải xuống: tại đây

08. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025. (tải xuống: tại đây)

III. Thông tin ứng viên

* Thông tin ứng viên HĐQT

  1. Ông Kim Dong Hyu (tải xuống: tại đây)
  2. Ông Trần Túc Mã (tải xuống: tại đây)
  3. Ông Nguyễn Anh Tuấn (tải xuống: tại đây)
  4. Bà Đào Thúy Hà (tải xuống: tại đây)
  5. Ông Chung Ji Kwang (tải xuống: tại đây)
  6. Ông Lee Tae Yon (tải xuống: tại đây)
  7. Ông Lại Trần Đông (tải xuống: tại đây)

* Thông tin ứng viên BKS

  1. Ông Kwon Ki Bum (tải xuống: tại đây)
  2. Bà Nguyễn Thanh Hoa (tải xuống: tại đây)
  3. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (tải xuống: tại đây)