Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

1. Giấy mời họp tham dự ĐHCĐ

Tải xuống: tại đây

2. Thông báo ĐHCĐ

Tải xuống: tại đây

3. Thư xác nhận tham dự họp

Tải xuống: tại đây

4. Giấy ủy quyền

Tải xuống: tại đây

5. Giấy ủy quyền, nhóm cổ đông là cá nhân

Tải xuống: tại đây

6. Chương trình họp ĐHCĐ

Tải xuống: tại đây

7. Quy chế làm việc ĐHCĐ

Tải xuống: tại đây

8. Tờ trình 01: Kết quả SXKD 2018, phương hướng 2019

Tải xuống: tại đây

9. Tờ trình 02: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Tải xuống: tại đây

10. Tờ trình 03: Phân phối lợi nhuận 2018, 2019

Tải xuống: tại đây

11. Tờ trình 04: Báo cáo của Ban kiểm soát

Tải xuống: tại đây

12. Tờ trình 05: Lựa chọn công ty kiểm toán

Tải xuống: tại đây

13. Tờ trình 06: Ký hợp đồng với các công ty con

Tải xuống: tại đây