Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tải xuống: tại đây