Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

I. Thông báo mời họp, quy chế, mẫu biểu

1. Thông báo mời họp (Tải xuống: tại đây)

2. Chương trình họp (Tải xuống: tại đây)

3. Thư xác nhận tham dự (Tải xuống: tại đây)

4. Giấy ủy quyền tham dự (Tải xuống: tại đây)

5. Quy chế làm việc tại Đại hội (Tải xuống: tại đây)

6. Quy chế đề cử - bầu cử (tải xuống: tại đây)

7. Mẫu đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT (tải xuống: tại đây)

8. Mẫu thông tin ứng viên (tải xuống: tại đây)

9. Mẫu cam kết của ứng viên tham gia HĐQT (tải xuống: tại đây)

II. Thông điệp Chủ tịch HĐQT (Tải xuống: tại đây)

III. Các tờ trình (nội dung thảo luận)

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Công ty năm 2023; Hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Dự thảo (Tải xuống: tại đây)

Chính thức (Tải xuống: tại đây)

3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 (Tải xuống: tại đây)

3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 (Tải xuống: tại đây)

3.4. Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2024 (Tải xuống: tại đây)

3.5. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Dự thảo (Tải xuống: tại đây)

Chính thức (Tải xuống: tại đây)

3.6. Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan (Tải xuống: tại đây)

3.7 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Tải xuống: tại đây)

IV. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Đơn từ nhiệm

1.1 Đơn từ nhiệm của ông Lee Tae Yon (Tải xuống: tại đây)

1.2 Đơn từ nhiệm của ông Kwon Ki Bum (Tải xuống: tại đây)

2. Danh sách đề cử

2.1. Ông Junwoo Cha
2.1.1. Đơn đề cử của cổ đông (Tải xuống: tại đây)
2.1.2. Sơ yếu lý lịch (Tải xuống: tại đây)
2.1.3. Bản cam kết (Tải xuống: tại đây)

2.2 Bà Nguyễn Thị Giang
2.1.1. Đơn đề cử của cổ đông (Tải xuống: tại đây)
2.1.2. Sơ yếu lý lịch (Tải xuống: tại đây)
2.1.3. Bản cam kết (Tải xuống: tại đây)

IV. Báo cáo thường niên năm 2023 (Tải xuống: tại đây)

V. Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024

1. Nghị quyết đại hội (Tải xuống: tại đây)

2. Biên bản đại hội (Tải xuống: tại đây)