Công bố thông tin May 03, 2017

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu