Công bố thông tin May 17, 2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (CT.HĐQT. Vũ Thị Thuận)