Công bố thông tin Nov 02, 2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Tổng giám đốc Trần Túc Mã)