Công bố thông tin Sep 27, 2017

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (TGĐ.Trần Túc Mã)