Công bố thông tin May 25, 2018

Nghị quyết về việc chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, BKS, họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 và trả cổ tức 10% còn lại của năm 2017