Công bố thông tin Jan 11, 2021

Công bố thông tin về người công bố thông tin công ty

1. Công bố thông tin về người công bố thông tin công ty 

Tải xuống: tại đây

2. Thông báo hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền thực hiện CBTT với bà Đào Thúy Hà

Tải xuống: tại đây

3. Giấy ủy quyền thực hiện CBTT

Tải xuống: tại đây