Công bố thông tin Mar 31, 2017

Nghị quyết và Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Traphaco 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Traphaco 2017: File đính kèm

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Traphaco 2017: File đính kèm

Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại đại hôi cổ đông Ngày 30/3/2017: File đính kèm