Công bố thông tin Nov 09, 2017

Vietnam Holding Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần TRAPHACO