Công bố thông tin Feb 14, 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017