Công bố thông tin Sep 12, 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (PTGĐ.Nguyễn Thị Lan)