Công bố thông tin Jul 21, 2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (CT.HĐQT.Vũ Thị Thuận)