Công bố thông tin Aug 04, 2016

Giải trình biến động lợi nhuận Quý II năm 2016