Công bố thông tin Dec 16, 2016

Nghị quyết HĐQT CTCP Traphaco về việc tạm ứng cổ tức năm 2016