Công bố thông tin Feb 07, 2017

Công bố QĐ HĐQT v/v Bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Traphaco