Công bố thông tin Nov 15, 2017

Công văn đính chính thông tin báo cáo sở hữu của cổ đông lớn của Magbi Fund Limited