Công bố thông tin May 04, 2021

CBTT: Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và trả cổ tức 10% còn lại của năm 2020

Tải xuống tại đây