Công bố thông tin May 11, 2017

Quyết định về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017